Cloud Streaming

บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรับชมได้ทั่วโลก สามารถรับชมสัญญาณ Streaming ได้ในรูปแบบ LIVE ! / Realtime หรือ VDO - Video On Demand ที่สามารถเลือกช่วงเวลารับชมได้ตามต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถนำบริการ Streaming ไปใช้ได้กับการจัดรายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, การโฆษณา, การศึกษา, การแพทย์, งานฝึกอบรมสัมมนา, ประชุม ตลอดจนงานแสดงสินค้า และงานแสดงคอนเสิร์ต