เงื่อนไข

1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1.1 เป็นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่นๆ

1.2 เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Phishing เพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น

1.3 ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์และข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์

1.4 ให้บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การพนัน รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะนี้ด้วย

1.5 ให้บริการ Camfrog สำหรับเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร รวมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ

1.6 เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

1.7 เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ 'Spamming' ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

1.8 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฎหมายทุกประเภทรวมไปถึงนามสกุลไฟล์ อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วย การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

1.9 เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศหากผู้ใช้บริการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 1 นี้บริษัทสามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่แจ้งล้วงหน้า และผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบผลการกระทำที่ผิดกฏหมายทุกประการทั้งทางแพ่งและทางอาญา

2. บริษัทมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้

2.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

2.2 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท

2.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ

2.4 ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทจะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่

2.5 ผู้ใช้บริการใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่กำหนดโดยบริษัทได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้วว่าผู้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินตามที่ได้กำหนด

2.6 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้สองคราวติดต่อกัน

2.7 บริษัทพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

2.8 บริษัทมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ

3. ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว บริษัทมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ

4. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาจากการใช้บริการของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการที่มีอำนาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็ว โดยระบุหมายเลข IDC-ID พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

6. บริษัทไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ รั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

7. บริษัทเป็นเจ้าของในหมายเลข IP Address ทุกเบอร์ที่บริษัทจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเรียกคืนหมายเลข IP Address ตามที่ทางบริษัทเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

8. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางบริษัทได้ 2 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับบริษัท ขอใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ

9. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้ห้องประชุม ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นคำขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และสามารถใช้บริการได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการเท่านั้น เมื่อบริษัทอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมแล้ว บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทเห็นสมควร

10. การแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ

11. บริษัทสามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือกรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทสามารถที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทไม่ได้

12. WORLD-IDC จะทำการ block IP address ที่ใช้งาน Traffic ประเภท BitTorrent และ Camfrog ที่ละเมิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เช่น มีการโชว์ลามกอนาจาร เป็นต้น เป็นเวลา 24 ชม. ถ้าเป็นการตรวจพบครั้งแรก และจะเพิ่มเวลาการ block ครั้งละ 24 ชม. ทุกครั้งที่มีการตรวจพบว่า IP address นั้น มีการละเมิด เนื่องจากที่ผ่านมาทุกครั้งที่ IP address ของลูกค้ารายหนึ่ง ถูก block ลูกค้ารายนั้นจะหลีกเลี่ยงไปใช้ IP address ใหม่ เพื่อไม่ให้ถูกเพิ่มเวลาการ block เมื่อทำการละเมิดครั้งต่อไป ดังนั้น บริษัทขอแจ้งว่า ทุกครั้งที่ลูกค้า ทำการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ ไม่ว่า IP address ที่ใช้ในการละเมิดแต่ละครั้ง จะไม่เหมือนกัน ทางบริษัท จะเพิ่มเวลาการ block ครั้งละ 24 ชม. สำหรับลูกค้ารายนั้นๆ

13. เนื่องจาก การทำ Phishing จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ใช้งาน Internet จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้งานบริการ Internet Banking โดยผู้ใช้งานเหล่านี้จะถูกขโมย username และ password โดยคนทำ Phishing เพื่อไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้น ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจพบว่ามี IP address ใด ถูกใช้ทำ Phishing ทางบริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของ IP Address นั้น ดำเนินการแก้ไข ผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ จะทำการแจ้งผ่านทาง sms และภายหลังการแจ้ง 30 นาที ถ้าลูกค้ายังดำเนินการแก้ไข ไม่แล้วเสร็จ ทางบริษัท จะทำการ block IP นั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข

14. กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้สองคราวขึ้นไป และบริษัทได้ทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการ มาชำระหนี้ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ลงในหนังสือ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว นอกจากบริษัทจะระงับการให้บริการ และบอกเลิกสัญญาแล้ว บริษัทสามารถนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกมาเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ นำอุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื้นที่จนกว่าผู้ใช้บริการจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งหมดให้เรียบร้อย และทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ทุกชนิด ในระหว่างที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระหนี้นั้น ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีขึ้นจากการนำอุปกรณ์มาเก็บที่พื้นที่ส่วนกลางนั้นได้ ถ้าผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการชำระหนี้ หลังจากบริษัทแจ้งเตือนเกินกว่า 2 เดือนอุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่ความครอบครองของบริษัท ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในทันที โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

15. เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกชนิด ออกจากสถานที่ให้บริการและปรับปรุงบูรณะสถานที่ให้บริการให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการให้บริการ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกมาเก็บไว้ใน พื้นที่ส่วนกลาง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ และผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น(ถ้ามี) ให้แก่บริษัท แต่ในกรณีผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการใดๆ หลังจากสิ้นสุดการใช้บริการเกินกว่า 2 เดือน อุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบครองของบริษัท จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัททันที โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

16. สำหรับผู้ใช้บริการที่แจ้งยกเลิกการใช้บริการ หรือถูกบริษัทระงับการให้บริการ ให้ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกจากพื้นที่ติดตั้งภายในเวลา 08:30 – 17.00น. วันจันทร์ – เสาร์ เท่านั้น

17. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทซึ่งส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว

18. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการ ของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด

19. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัด

20. หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคำขอใช้บริการ เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไป ให้ถือข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

21. หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการก่อนครบ 1 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้บริการที่ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว สำหรับการใช้บริการในปีที่ 2 หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ได้ชำระค่าบริการล่วงหน้าไว้ บริษัทจะคืนค่าใช้บริการส่วนที่เหลือให้

22. กรณีที่มีการใช้บริการเสริม Add-On Service หรือมีการใช้ Port, IP Address, Data Transfer และ Disk Storage เกินจำนวนที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภทของบริการ/Plan บริษัทจะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่บริษัทกำหนด

23. หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการหลังจากที่บริษัทได้จัดเตรียมการให้บริการแล้ว บริษัทจะไม่คืนค่าบริการแรกเข้า

24. ในกรณีที่ถูกระงับการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการใหม่ จะต้องจ่ายค่าติดตั้งใหม่เท่ากับอัตราค่าติดตั้ง ของแต่ละ บริการ

25. หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิ์ระงับการให้บริการและ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยในการบอกเลิกสัญญา บริษัทจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผู้ใช้บริการประการใด และผู้ใช้บริการยังคงต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระค่าบริการที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนด้วย

26. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่สมควร